Päivitä tietosi Metsästäjäliiton jäsenrekisteriin, saat lahjaksi Viini-lehden 30.06.2015 12:58

Jäsenkyselyssämme toivottiin erityisesti sähköpostiviestinnän lisäämistä. Kerromme mielellämme toiminnastamme myös sähköpostitse, mutta se edellyttää jäsenten voimassaolevia sähköpostiosoitteita. Tällä hetkellä vain runsas 10 % jäsenistä on lisännyt jäsenrekisteriin osoitteensa. Tämän vuoksi toteutamme nyt tietojenkeruukampanjan yhteistyökumppanimme kanssa.

Kun päivität tietosi 31.8. mennessä kampanjasivulla, saat lahjaksi Viini-lehden 11.9. ilmestyvän sadonkorjuunumeron. Numerossa on mm. tietoa riistasta ja sienistä sekä suuri viinikoulu aloittelijalle. Lahjasi arvo on 12,90.
 
Toimi 31.8. mennessä, niin saat mukavan lukupaketin kotiisi.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää uroshaahkan kesämetsästyksen rajoittamista 29.06.2015 11:19

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle uroshaahkan metsästystä rajoittavan asetusluonnoksen, jolla uroshaahkojen metsästysalueet eriytetään haahkojen pesimäalueista ja koko kesän metsästysaika rajoitetaan kahteen viikkoon.

Vastaa EU:n kyselyyn luonnonsuojelun lainsäädännöstä 29.06.2015 9:53

Euroopan unioni tarkistaa lintu- ja luontodirektiivien toimivuutta ja järjestää sitä varten niin sanotun julkisen kuulemisen. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei tuntisi direktiivejä perusteellisesti. Vastaukset on annettava sähköisesti 24. heinäkuuta mennessä.

Metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan tulevana metsästysvuonna 26.06.2015 15:53

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen metsähanhen metsästyksen kieltämisestä koko maassa tulevan metsästysvuoden ajaksi. Metsähanhen metsästys keskeytettiin viime vuonna, sillä taigametsähanhikanta on taantunut 1990-luvulta alkaen merkittävästi. Ministeriö on rajoittanut vuodesta 2011 lähtien metsähanhen metsästystä ajallisesti ja alueellisesti.

Metsäkanalintusaalis väheni kolmanneksen vuonna 2014 25.06.2015 11:29

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästäjämäärät ovat viimeiset kolme vuotta pysyneet samalla tasolla. Pienriistaa ja hirvieläimiä jahtasi noin 209 000 metsästäjää vuonna 2014. Teeri-, metso- ja pyysaaliit vähenivät noin kolmanneksella edellisvuodesta, riekkosaalis parikymmentä prosenttia.

Metsästäjäliittoon haetaan toimistosihteeriä 25.06.2015 9:47

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND R.Y.

Toimistosihteerin määräaikainen toimi liiton keskustoimistossa Riihimäellä.

Suomen Metsästäjäliitto hakee toimistosihteeriä määräaikaiseen työsuhteeseen opintovapaan sijaiseksi. Toimistosihteerin toimenkuva on monipuolinen ja koostuu vaativista toimistotehtävistä kuten esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoamisesta, päätösten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä erilaisista asiakaspalveluun liittyvistä tehtävistä. Edellytämme hakijalta myös graafisen suunnittelun osaamista erilaisten mainosten ja esitteiden valmistamisessa.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on vähintään opistoasteinen tutkinto sekä aikaisempi toimistotyökokemus. Lisäksi hakijalta edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja, MS Office-ohjelmien vankkaa käyttökokemusta, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvää paineensieto- ja yhteistyökykyä. Arvostamme joustavuutta sekä iloista, huolellista ja järjestelmällistä työotetta. Hakijalta vaaditaan englanninkielentaito. Metsästysasioiden tuntemus ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Toimi täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman nopeasti ja työsuhde kestää 30.9.2016 asti.

Hakemukset, joita ei palauteta palkkatoivomuksineen, pyydetään toimittamaan osoitteeseen suomen(at)metsastajaliitto.fi 1.7.2015 klo 10.00 mennessä.

Tiedustelut toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies p. 040 534 6967 ja talouspäällikkö Jaana Aalto p. 050 411 6579

Metsästäjäliiton jäsenseurat – rahankeräysvarojen haku on yhä auki 24.06.2015 14:40

Metsästäjäliitto avasi haun liiton rahankeräystuottoihin. Varat ohjataan hakemusmenettelyn kautta hyviin hankkeisiin.

Kuka saa hakea ja milloin?

Varoja voivat hakea Metsästäjäliiton jäsenseurat ja piirit. Vuoden 2015 haku päättyy 30.8.2015. Vuoden 2016 haut päättyvät 31.3. ja 30.9.

Mihin voi hakea?

Hakukohteita vuoden 2015 haussa on kolme: Riistanhoitoon, riistan suojeluun ja siirtoistutuksiin sekä nuorisotyöhön liittyviä hankkeet. Niihin voit tutustua tarkemmin hakusivujen kautta.

www.metsastajaliitto.fi/hankehaku

FACE tyrmää komission lausuman Ruotsin susijahtien direktiivinvastaisuudesta 23.06.2015 15:50

Euroopan komissio on antanut Ruotsille lausuman, jossa väitetään Ruotsin rikkovan luontodirektiiviä kannanhoidollisessa susijahdissa. Sen mukaan Ruotsin jahdit eivät ole olleet valikoivia, eikä Ruotsi ole etsinyt muuta tyydyttävää ratkaisua. Lisäksi Ruotsin susimäärä ei kuulemma ole vielä suotuisan suojelun tasolla. Euroopan metsästäjäjärjestö FACE tyrmää tiedotteessaan komission lausuman kohta kohdalta.

Kanta on kasvanut metsästyksestä huolimatta

Ruotsin susikanta oli 320–380 yksilöä vuosina 2007–2012. Vahinkojen vähentämiseksi ja susikannan hoitamiseksi Ruotsin hallitus teki päätöksen sallia tarkkaan säännellyt susijahdit vuosina 2010, 2011, 2013, 2014 ja 2015. Tämän vuoden pennut mukaan lukien Ruotsin susikanta on nyt reilusti yli 500 yksilöä. Tämä todistaa, että metsästys ei ole vaarantanut suden suotuisan suojelun tasoa Ruotsissa.

Metsästys on valikoivaa, ja jahti tarkkaan valvottua

Metsästyksen kohteena ovat tietyt tarkasti määritellyt susilaumat alueilla, joissa on suurin susitiheys ja sitä kautta eniten susien aiheuttamia vahinkoja. Metsästys tapahtuu tarkasti valvotuissa olosuhteissa. Kaikki kaadetut sudet tutkitaan, mistä tulee arvokasta tietoa susitutkimuksen käyttöön.

Metsästys on ainoa toimiva ratkaisu

Metsästyksen tilalle ei ole mitään muuta tyydyttävää ratkaisua, sillä päällimmäisenä ongelmana on liian suuri susitiheys tietyillä alueilla. Ruotsi toimii FACE:n mukaan täysin luontodirektiivin 2.3 artiklan mukaisesti, sillä siinä selkeästi sanotaan, että direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Valtaosa Ruotsin väestöstä hyväksyy kannanhoidollisen sudenmetsästyksen, ja metsästys on vähentänyt konflikteja tihentymäalueilla.

Komissio ei konsultoinut suurpetoneuvottelukuntaa

FACE on pahoillaan siitä, ettei komissio ole ollut asian tiimoilta yhteydessä EU:n suurpetoneuvottelukuntaan, jonka entinen ympäristökomissaari Janez Poto?nik perusti vähentämään suurpetojen aiheuttamia ongelmia. FACE on mukana neuvottelukunnassa, koska se uskoo, että konflikteja voidaan vähentää rakentavalla keskustelulla tärkeimpien sidosryhmien kesken. Euroopan komission päätös heikentää neuvottelukunnan asemaa ja tehokkuutta.

Ruotsilla on kaksi kuukautta aikaa antaa asiasta selitys, ja sen jälkeen komissio päättää, haastaako se Ruotsin oikeuteen.

Metsästäjäliitto esittää poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 157 yksilöä 23.06.2015 10:17

Metsästäjäliitto esittää lausunnossaan karhujen poikkeuslupien enimmäismääräksi 157 yksilöä maa- ja metsätalousministeriön esittämän 133 luvan sijaan. Lupamäärän tulee olla tasolla, jolla karhukanta ei merkittävästi kasva ja petovahingot pysyvät kurissa. Myös suurpetotutkimusta on kehitettävä luotettavammaksi.

Metsästäjäliiton mielestä esityksen mukainen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen koko Suomen alueella on hyvää kehitystä. Laajeneminen alueille, joilla karhunmetsästys ei ole ollut mahdollista, parantaa petoyhdysmiesverkoston toimivuutta ja paikallisten suhtautumista karhuun.

Metsästäjäliitto esittää vakiintuneen kannan hoitoalueelle 65 lupaa, levittäytymisvyöhykkeelle 20 lupaa ja kehittyvän kannan hoitoalueelle 20 lupaa. Poronhoitoalueen osalta liitto toteaa, että kiintiöiden kasvattaminen sekä itäisellä että läntisellä porohoitoalueella on perusteltua, ja se vastannee alueen tämänhetkistä karhukantaa.

Luken tutkimusten perusteella tuotetun ennustemallin mukaan karhukanta kestää 12 % tunnetun kuolleisuuden, kannan säilyessä ennallaan. Liiton esittämä poikkeuslupamäärä poronhoitoalueen ulkopuolella jää 8,8 % prosenttiosuutena selvästi tämän alapuolelle.

Nykyisillä suurpetomäärillä on syytä pitää pyyntiluvat riittävällä tasolla. Petovahingot aiheuttavat helposti suurpetovastaista mielialaa. Viime vuonna karhut aiheuttivat kotieläimille, viljelyksille ja mehiläistaloudelle lähes 270 000 euron vahingot, mikä on peräti noin 80 000 euroa edellisvuotta enemmän. Lisäys johtui pääosin mehiläisvahinkojen kasvusta, jotka sijoittuivat suurimmaksi osaksi levittäytymisvyöhykkeelle ja kehittyvän kannan alueelle.

Vahinkoperusteisten lupien osalta Metsästäjäliitto pitää hyvänä asetusluonnoksen taustamuistion toteamusta, jonka mukaan lupia tulee myöntää aina, mikäli kriteerit täyttyvät, eivätkä myönnetyt vahinkoperusteiset luvat vähennä kannanhoidollisten lupien määrää.

Suurpetotutkimukseen on myös ohjattava lisää varoja niin, että kansalaisten luottamus tutkijoiden työhön palautuu. Laskentayhteistyötä paikallisten metsästäjien kanssa on myös edelleen kehitettävä. Liitto toivoo lisäksi, että Rajavartiolaitos ryhtyisi merkitsemään rajan ylittävät suurpedot TASSU-järjestelmään.

Metsästäjäliiton koko karhulausunnon löydät täältä.

Metsästäjäliitto ajaa metsähanhen metsästykseen saaliskiintiötä täyskiellon sijaan 18.06.2015 12:02

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa jatkaa metsähanhen rauhoitusta myös tämän kauden ajan. Metsästäjäliitto ei hyväksy metsähanhenmetsästyskulttuurin alasajoa. Täyskielto aiheuttaa myös sen, että tutkimuksen pohjana olevaan alalajimääritykseen ei tänäkään vuonna saada yhtään siipinäytettä.

Liitto on esittänyt useana vuonna, että täyskiellon sijaan otettaisiin käyttöön saaliskiintiöjärjestelmä. Riistakeskus on omassa lausunnossaan esittänyt, että metsähanhea voitaisiin metsästää Kaakkois-Suomessa 1.10.–31.12.2015. Myös lintuharrastajat ovat tukeneet näkemystä, että alueella on silloin pääosin tundrametsähanhia, joiden kanta ei ole vaarantunut. Ministeriöllä olisi nyt hieno mahdollisuus kokeilla saaliskiintiöjärjestelmää Kaakkois-Suomen alueella.

Metsästäjäliitto arvostelee lausunnossaan kovin kääntein nykyistä saalistilastointijärjestelmää. Se on vähän saaliiksi saatavien lajien kohdalla erittäin epäluotettava, joten sitä ei pitäisi käyttää metsähanhen kohdalla säädösvalmistelun perusteena.

Metsästäjäliiton koko lausunnon löydät täältä.

Varasto muuttaa, verkkokauppa uudistuu 17.06.2015 14:46

Suomen riistakeskuksen varasto on suljettu 17.–21.6. eikä tilauksia tänä aikana oteta vastaan. Maanantaista 22. kesäkuuta alkaen tilaukset tehdään uudistuneessa verkkokaupassa (kauppa.riista.fi), puhelimitse (020 331 515) tai sähköpostitse (kauppa@riista.fi). Tervetuloa mukaville ostoksille!

Viljelijöiden ja metsästäjien yhteistyöllä ravintola riistaeläimille 17.06.2015 14:03

Maatalouden uusi korvausjärjestelmä mahdollistaa maanomistajan sitoumuksista sekä mielenkiinnosta riippuen monivaikutteisten riistakasvien viljelyn. Metsästäjien hankkimat riistakasvisiemenet ovat viljelijälle tervetullut apu toteutuksiin. Monimuotoisuuspellot riistalle on kylvettävä kesäkuun loppuun mennessä, samoin kuin kahden kasvukauden peltolintupellot.

Kokoamme tietoa susiyksilöistä 16.06.2015 13:31

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus käynnistävät valtakunnallisen hankkeen susien yksilötietojen keräämiseksi. Ensimmäiset tulokset pyritään julkaisemaan avoimessa karttapalvelussa syksyllä.

Ampumaratoihin ja aseiden säilytykseen uusia säädöksiä 12.06.2015 10:44

Sisäministeriö tiedottaa lakimuutoksista, joilla parannetaan aseturvallisuutta ja edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta. Jatkossa ampuma-asetta pitää säilyttää niin, että ase tai osa siitä on lukitussa paikassa. Ampumaradoilla on oltava ratavastaava ja järjestyssääntö. Myös lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen tulee muutoksia.

Ase- ja ampumaratalait tulevat voimaan 1.12.2015 12.06.2015 10:44

Lakimuutokset koskevat aselakiin liittyen säilyttämistä, kuljettamista, kaliiperiltaan yli 6.35mm ilmakivääreitä ja lääkärin ilmoitusvelvollisuutta. Ampumaratalaki on kokonaisuudessaan uusi ja sisältää säännöksiä radan perustamiseen ja toimintaan.

Merkittävimmät muutokset aselain osalta aseen omistajan arkitoimintaan ovat:

  • Yli viiden aseen omistajien tulee säilyttää aseita turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä tilassa. Säilytystilojen hankintaan on viiden vuoden siirtymäaika.
  • Vähemmän kuin viisi asetta on säilytettävä nekin silti lukitussa tilassa tai vähintään jokaisen aseen jokin osa lukittuna ja loput osat piilotettuna.
  • Asetta ei saa jättää matkalla autoon näkyville kun auto jää vartiotta, vaan ase suojuksineen on oltava lukitussa umpitilassa tai peitettävä niin, ettei päältä arvaa aseen olevan peitteen alla. Lukittu auto on lukittu tila, eikä autoon siis tarvitse asentaa mitään erillistä lukittua laatikkoa.

Merkittävimmät muutokset käytännön ampumaratatoimintaan ovat:

  • Perustamisluvan antaa poliisi. Alle 10 000 laukauksen radalle riittää ilmoitus. (Tämä ei poista muita vaatimuksia ympäristölaista tai ampumaratalaista).
  • Radalla on oltava laissa määritellyt järjestyssäännöt ja nimetty ratavastaava.
  • Radoilla ei ole ollut aiemmin tarkkaa säätelyä eikä toisaalta ongelmiakaan. Säätely tuo radoille uusia toimenpiteitä, mutta samalla myös olemassaololle turvaa.

Lisää tietoa:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet
Sivulla oikealla laidalla otsikolla - hallituksen esitys HE 20/2014 – sisältää pykälien perustelut ja asiakirjan lopussa kaikki esitetyt lakipykälät.

Riistakolmiot.fi-sivustolta löytyvät nyt myös tiedot laskentahistoriasta 12.06.2015 10:32

Riistakolmiot.fi-sivusto on valmistumassa hyvää vauhtia. Kevään aikana palveluun saatiin mukaan riistakolmioiden laskentatiedot 27 vuoden ajalta. Sivustoa kehitetään parhaillaan käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Ilvesten määrä ennallaan 10.06.2015 10:46

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on noin 2700–2795 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2015 metsästyskautta. Viime vuoteen verrattuna kanta on kasvanut Oulun eteläosissa ja Pohjois-Karjalassa. Muualla maassa ilveskanta on pysynyt lähes entisellään.

Haahka on Itämeren runsaslukuisin pesivä merilintu 8.06.2015 15:32

Haahkakannan tilanteesta ja koirashaahkan metsästyksestä on annettu joko harhaanjohtavaa tietoa tai jätetty tärkeä osa tiedoista kertomatta. Kannanotot kesäkuisen koirashaahkajahdin kieltämiseksi ovat tarkoitushakuista kestävän metsästyksen vastustamista, ei lajin suojelua.

Koirashaahka- eli kalkasjahti alkaa 1.6., jolloin naaraat pesivät. Ajankohtaan on käytännön syy. Koiraat parveutuvat ja muuttavat tuolloin pois, usein jo kesäkuun ensimmäisen viikon aikana. Koiras ei siis osallistu pesintään eikä jää pesimäalueille, vaan parveutuu merelle. Siten metsästys kohdistuu koiraiden muuttoon eikä sijainniltaan tai määrältään häiritse pesintää. Haahkakanta on lisäksi selvästi urosvoittoinen. Naaraita saa metsästää vasta syksyllä.

Viime vuosituhannella haahkoja oli enemmän. Syinä vähenemiselle pidetään saastumista, tauteja ja merikotkan lisääntymistä. Viimevuosina kanta on kuitenkin myös noussut. Metsästyksen on todettu olevan haahkakannan valtavan määrän vuoksi vaikutuksiltaan olematon. Haahka on nimittäin Itämeren runsaslukuisin pesivä merilintu. Kannan viimevuosien kasvuun arvellaan yhdeksi syyksi kirkastunutta merivettä, jonka seurauksena haahkan ravinnokseen käyttämä sinisimpukka on merkittävästi lisääntynyt.

Teemu Simenius
Suomen Metsästäjäliitto

Lisätietoja: Teemu Simenius 050 331 5330

Metsästäjäliiton lausunto tekeillä olevasta vieraslajilaista 4.06.2015 14:09

Maa- ja metsätalousministeriö esittää säädettäväksi lain vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaan ja haitallisten lajien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Metsästäjäliitto huomauttaa ministeriöön lähettämässään lausunnossa, että osa esityksen lajeista on merkittävän taloudellisen hyödyn tuottavia riistaeläimiä (valkohäntäpeura) sekä muuten metsästyksen avulla suhteellisen helposti säädeltävissä olevia lajeja, kuten kanadanhanhi. Näiden osalta tulee tehdä selkeä ero merkittävää vahinkoa aiheuttavien lajien kanssa, joista pahimpia ovat minkki, supikoira, villikani, villiintynyt kissa ja isorotta.

Supikoirakannan tehokkaampi rajoittaminen on erityisen tärkeää myyräekinokokin Suomeen leviämisen estämisen kannalta. Tiheä supikoirakanta on loisen keskeinen levittäjä. Myyräekinokokin levitessä maahamme luonnonmarjojen käyttö hankaloituu, minkä vaikutus luontoelinkeinoihin ja elintarviketurvallisuuteen on varsin merkittävä.

Metsästäjäliitto esittää, että haitallisimpien vieraspetojen, minkin ja supikoiran, pyyntikeinovalikoimaa voitaisiin laajentaa sallimalla pyynnissä keinovalon käyttö. Liitto esittää myös, että pohdintaan otettaisiin uudelleen liiton joitakin vuosia sitten maa- ja metsätalousministeriölle esittämä vieraspetojen pyyntikorvausjärjestelmä.

Metsästäjäliitto haluaa myös kiinnittää huomiota siihen, että luontoon on leviämässä myös muita sinne kuulumattomia eläimiä, esimerkiksi suden ja koiran hybridejä. Bernin sopimuksen mukaan nämä pitää poistaa nopeasti ja tehokkaasti. Metsästäjäliitto edellyttää viranomaisilta asian suhteen tarpeellisia toimia.

Metsästäjäliiton villisikaseminaari 4.6. 3.06.2015 0:00

Tervetuloa Metsästäjäliiton Villisikaseminaariin 4.6. kello 16–21. Ohjelmassa on mielenkiintoisia esityksiä niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin asiantuntijoilta.

Tilaisuus järjestetään Kuusankoski-talossa (Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski). Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Ohjelma

16.00 Tilaisuuden avaus
• Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius ja Metsästäjäliiton Kymen piirin puheenjohtaja Juha Sormunen

16.10 Villisikakannan kehitys ja nykytilanne Ruotsissa
• Poul-Erik Jensen (tulkkaus ruotsista suomeksi)
• Nollasta yli 200 000 yksilöön
• Metsästyksen valikoivuudella vaikuttaminen kantaan sekä kannanrakenteiden tuottavuus
• Villisian riistanhoito ja maatalous; keinoja haittojen vähentämiseksi

17.40 Villisian metsästystavat
• Kari Karvo
• Ajometsästys, kyttäys, yms
• Kantaan vaikuttaminen metsästämällä
• Sikaruton vastustamistavat ja sikakantatavoite Virossa

18.10 Tauko

19.00 Villisika Pietarin alueella
• Igor Prokhorov (tulkkaus venäjästä suomeksi)
• Villisikakannan ja afrikkalaisen sikaruton tilanne ja toimet Pietarin alueella Venäjällä

19.30 Afrikkalainen sikarutto
• Miia Kauremaa/Evira
• Afrikkalaisen sikaruton tautitilanne maailmalla sekä taudin vastustaminen

20.10 Ministeriön ja Riistakeskuksen näkökulma
• Ohto Salo
• Villisikatyöryhmän ehdotukset sekä ajankohtaiset laki- ja kantatilannetiedot

20.50 Loppusanat

21.00 Tilaisuus päättyy