Metsästäjäliitto esittää karhulupien lisäämistä levittäytymisvyöhykkeellä 27.06.2016 11:59

Metsästäjäliitto esitti lausunnossaan poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 190 yksilöä, eli 12 enemmän kuin ministeriön luonnoksessa. Lupamäärän tulee olla tasolla, jossa karhukanta ei merkittävästi kasva, ja petovahingot voidaan pitää kurissa.

Metsästäjäliiton mielestä vakiintuneen kannan hoitoalueella lupamäärä on riittävä. Sen sijaan levittäytymisvyöhykkeellä liitto esitti lupamäärän nostamista 35:een selkeästi runsastuneen kannan vuoksi. Kehittyvän kannan hoitoalueella esitetty lupamäärä on linjassa karhukannan kehityksen kanssa. Esitetty kiintiön kasvattaminen itäisellä porohoitoalueella on perusteltua, ja se vastannee alueen tämänhetkistä karhukantaa.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että kannanhoitosuunnitelmassa on todettu karhukannan vuoden 2006 tason (noin 800 karhua) olevan riittävä ylläpitämään suotuisan suojelun tason. Nyt kokonaiskanta on Luonnonvarakeskuksen mukaan lähes kaksi kertaa suurempi. Nykyisten suurpetomäärien aikakaudella on syytä pitää huolta riittävien pyyntilupamäärien saatavuudesta. Viime vuonna karhujen kotieläimille, viljelyksille ja mehiläistaloudelle aiheuttamat vahingot olivat noin 266 000 euroa.

Vahinkoperusteisten lupien osalta Metsästäjäliitto pitää hyvänä menettelyä, jonka mukaan lupia tulee myöntää aina, mikäli kriteerit täyttyvät, eivätkä myönnetyt luvat vähennä kannanhoidollisten lupien määrää.

Karhukannan arviointityö tulee myös olla luotettavalla tasolla. Suurpetotutkimukseen on ohjattava lisää varoja niin, että kansalaisten luottamus tutkijoiden työhön voidaan kaikilta osin palauttaa. Asetuksen taustamuistion liitteessä Luonnonvarakeskus toteaa, että nykyinen kannanarviointimenetelmä on erityisen herkkä havaintomateriaalin määrän muutoksille. Asiaan tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Laskentayhteistyötä paikallisten metsästäjien kanssa on myös edelleen kehitettävä.

Kaikki Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Metsästäjäliitto kannattaa merihanhen metsästyskiellon jatkamista sisämaassa 27.06.2016 10:04

Metsästäjäliitolla ei ole huomautettavaa esitettyyn metsästysaikarajoitukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa sisämaassa pesivään ja levittäytyvään kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta niin, että kanta vahvistuisi ja siitä tulisi arvokas riistavara myös sisämaahan.

Metsästäjäliitto on ollut mukana merihanhien leviämisen edistämistyössä ja näkee ministeriön tavoin merihanhen arvokkaana riistavarana jatkossa myös sisämaassa. Merihanhien siirtoistuttamisesta on tulossa hieno esimerkki metsästäjien vastuullisuudesta sekä halusta auttaa riistavesilintukantoja.

Metsästäjäliitto esittää, että riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö ryhtyisivät selvittämään, mitä mahdollisuuksia voisi olla edistää istutusta ja poistaa mahdollisia esteitä sen tieltä. Mahdollisia siirtoistutus- ja kiinniottolupia sekä alueita myönnettäessä on harkittava yhteistyön lisäämistä maanomistajien, metsästysoikeuden haltijoiden, ympäristöviranomaisten ja lintuharrastajien sekä metsästäjien kesken. On tutkittava mahdollisuuksia hakea kiinniottolupaa joustavasti myös luonnonsuojelulailla suojeluille alueille.

Lisäksi toimille tulisi saada virallinen seuranta, jota yhdessä metsästys- ja lintuharrastajien kesken toteutettaisiin.  Lintupoikueiden pyydystäminen ja siirtäminen on myös hyvä keino hoitaa mahdollisia viljelysvahinkoja paikoilla, joissa kanta on luontaisesti liian suuri. Lintuja ei tarvitsisi näin ollen syksyn vahinkoperusteisin luvin poistaa ampumalla.

Kaikki Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Metsästäjäliitto esittää metsähanhelle saaliskiintiötä metsästyskiellon sijaan 27.06.2016 9:47


Metsästäjäliitto ei kannata metsähanhen metsästyskiellon jatkamista, vaan esittää saalismäärien rajoittamista kiintiöiden avulla. Liitto kiinnittää huomiota hoitosuunnitelmatyön tärkeyteen ja pitää välttämättömänä myös muiden kuin metsästykseen liittyvien syiden selvittämistä: mm. elinympäristöjen muutokset, pienpetokanta ja laulujoutsenen lisääntyminen.

Luonnonvarakeskuksen arviot edeltävien vuosien metsähanhisaaliista ovat liian korkeat, joten niitä ei tulisi käyttää päätöksen perusteena. Lainsäätäjällä tulisi olla käytössään luotettavampi menetelmä vähälukuisten saalismäärien arviointiin.

Metsästäjäliitto on esittänyt lausunnoissaan useana vuonna, että saaliskiintiö tulee ottaa metsähanhen osalta kokeiluun. Tästä huolimatta ministeriö perustelee metsästyskieltoa edelleen sillä, että sen myötä ehditään ottaa käyttöön kiireelliset toimenpiteet; saalisilmoitusvelvollisuuden säätäminen, metsästyksen säätelyn tarkentaminen, kannan laskentojen tehostaminen sekä Suomen pesimäkannan selvittäminen ja poikastuoton arvioinnin tarkentaminen. Nämä toimet on aloitettava viivyttelemättä.

Hanhikiintiöistä on erittäin hyviä kokemuksia muun muassa Pohjois-Amerikasta. Yksi kiintiöity metsähanhi metsästäjää kohti saisi aikaan nykytilanteessa virheellisesti arvioidun kokonaissaalismäärän laskun. Kiintiöiden valvonnassa voitaisiin käyttää Pohjois-Amerikassa yleisiä ns. ”saalistageja”. Pelko saalismäärän kasvamisesta on turha, koska metsähanhen vaikea pyydettävyys estää sen päätymästä saaliiksi usein.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät tuntevat vastuunsa. Metsäkauris on tästä hyvä esimerkki. Vaikka metsäkauriin metsästys vapautettiin ns. pyyntilupajärjestelmän piiristä ja jätettiin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, eivät metsäkauriskannat ole vaarantuneet metsästyksen toimesta.

Kiellosta seuraa, että riistantutkimukseen ei saada metsähanhitutkimuksessa tärkeitä siipinäytteitä, joita tarvitaan tuottamaan tietoa hanhisaaliin rakenteesta. Kiintiömetsästyksessä saaliin saajalle voitaisiin asettaa ilmoitusvelvollisuus sekä velvoite lähettää siipinäyte tutkimuskäyttöön. Näin avustettaisiin merkittävällä tavalla tutkimusta ja saalistilastoinnin huomattavaa tarkentumista.

Liitto kannattaa Suomen riistakeskuksen esitystä Kaakkois-Suomessa sallittavasta metsähanhen metsästyksestä 1.10.2016–31.12.2016 ja toteaa, että tämä olisi hyvä alue kokeilla saaliskiintiöintijärjestelmää. Myös lintuharrastajat ovat tukeneet näkemystä, että tuolla alueella on silloin pääosin tundrametsähanhia, joiden kanta ei ole vaarantunut.

Metsästäjäliiton lausunnot löydät täältä.

Suurpedot.fi-sivusto palvelee nyt myös englanniksi ja ruotsiksi 22.06.2016 10:00

Suurpedot.fi on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Sivustolla on laajasti tietoa Suomen neljästä suurpedosta: sudesta, karhusta, ilveksestä ja ahmasta.

Uusi Digi-Jahti on ilmestynyt – osallistu arvontaan 17.06.2016 8:14

Metsästäjäliiton julkaiseman Digi-Jahdin uusi numero on ilmestynyt. Tällä kertaa digilehdessä kerrotaan muun muassa hirvien elämästä keväällä ja kesällä sekä saalistagien käytöstä. Haastattelussa on pian alkavan MegaMetso-leirin suojelija, olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela sekä aseseppäpariskunta Lapväärtistä.

Vastaamalla lehden lopussa olevaan palautekyselyyn 10.7. mennessä osallistut Nikonin kiikaritähtäimen (Monarch 3.5-10x50 M valaistulla ristikolla, arvo 599 €) arvontaan!

Digi-Jahdin löydät täältä

Ilvesten määrä on vähentynyt 15.06.2016 14:33

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on noin 2490–2560 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Viime vuoteen verrattuna kanta on kasvanut hienoisesti vain Keski-Suomessa. Muualla maassa ilveskanta on laskenut hieman tai pysynyt entisellään.

XXII Kansainva?liset Era?messut pa?a?ttyiva?t 13.06.2016 8:22

Sunnuntaina 12.6. päättyneillä ´22. Erämessuilla kävi yhteensä lähes 40 000 kävijää. Näytteilleasettajia oli useita satoja 370 eri osastolla.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio Erämessuilla Riihimäellä: Erätaloudella entistä suurempi rooli 13.06.2016 8:19

Erätalouden kehittämiseen tulee Suomessa keskittyä jatkossa entistä vahvemmin. Riistatalouden hyvinvointivaikutukset sekä liiketoimintamahdollisuudet ovat näkyvästi esillä myös Erämessuilla 9.–12. kesäkuuta Riihimäellä.

Metsästäjien rahankäyttö on kasvussa – tästä hyötyy Suomen talous 9.06.2016 22:04

Metsästykseen liittyvä rahankäyttö on lähes kaksinkertaistunut parin viime vuosikymmenen aikana. Kasvavalla kulutuksella on jo merkittäviä kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

XXII Kansainväliset Erämessut 9.-12.6.2016 9.06.2016 21:55

Kansainväliset Erämessut järjestetään Riihimäen Urheilupuistossa jo 22. kerran.

Sudenhoitosuunnitelman toteutus hyvässä vauhdissa 8.06.2016 9:00

Tammikuussa 2015 hyväksytyn sudenhoitosuunnitelman toimenpiteistä jo puolet on toteutettu. Sudenhoitosuunnitelman ja siinä esiintyvien hankkeiden tarkoituksena on löytää toimivia ratkaisuja susikannan hoitoon ja parantaa ihmisen ja suden välistä yhteiseloa.

Hylkeenmetsästyksestä kaivataan tietoa 7.06.2016 13:30

Vastaa kyselyyn Suomenlahden hylkeenpyynnistä 31. elokuuta mennessä.

Suomen riistakeskus erämessuhuumassa Riihimäellä 7.06.2016 9:54

Suomen riistakeskus on Riihimäen Erämessuilla 9.–12. kesäkuuta. Tule osastollemme tekemään leikkimielinen Minkälainen metsästäjä olet? -testi ja keskustelemaan kanssamme Oma riista -palvelusta sekä mieltä askarruttavista riista-asioista.

Metsästäjäliitto Riihimäen Erämessuilla 9.–12.6. 6.06.2016 14:24

Metsästäjäliitto on mukana Riihimäen Erämessuilla isolla ulko-osastolla (U480). Tarjolla on koko messujen ajan monenlaista toimintaa.

Ilmaista nokipannukahvia

Osastollamme on tarjolla ilmaista nokipannukahvia ja mukavaa juttuseuraa. Samalla voit kysyä metsästyksestä, riistanhoidosta, Metsästäjäliiton toiminnasta ja Jahti-lehdestä. Torstaina ja perjantaina kerromme myös sorsan keinopesien valmistamisesta ja perjantaina ja lauantaina villisian metsästyksestä. Kahvit tarjoaa yhteistyökumppanimme Meira.

Nuorisotoimintaa

Metsästäjäliitto panostaa tällä hetkellä nuorisoon ja pyrkii edistämään nuorten pääsyä metsälle. Liiton osastolla kuulette nuorisotoiminnastamme ja tämän kesän MegaMetso-suurleiristä. Luvassa on myös hauska riista-aiheinen tunnistuskisa lapsille, josta voi voittaa Fjällrävenin Kånken-repun.

Simway-simulaattoriammuntakilpailu

Metsästäjäliitto, Erätukku, Ampumaurheiluliitto ja Sako järjestävät Erämessuilla simulaattorikilpailun, jossa ammutaan SimWayHunt 2016 -simulaattorilla kolmessa pisteessä. Kilpailu on avoin kaikille yli 15-vuotiaille. Osallistuminen edellyttää kisapassia, jonka saa aloittaessa ensimmäisellä osastolla. Kisapassi jätetään viimeiseen paikkaan yhteystiedot täytettynä. Voittajille ilmoitetaan messujen jälkeen!

Lajit:

  • Metsästäjäliitto/Erätukku: Riistapolku
  • Ampumaurheiluliitto: Sporting

  • SAKO: Karhujahti

Palkinnot:

1. SimWayHunt 2016 ohjelma + kamerat ja asereplika (arvo 7 000 €)
2. Matkalahjakortti Rukalle (arvo 400 €)
3. Lahjakortti Eräkontin myymälään (arvo 150,-)

Kisan aikataulu

Torstai 12–17
Perjantai 12–17
Lauantai 11–16 (Klo 12-13 Metsästäjäliiton/Erätukun pisteessä ammutaan simulaattoriammunnan SM-finaali)
Sunnuntai 11–16

Eräkontin myyntipiste

Metsästäjäliiton osastolla on myös liiton omistaman erätarvikeliikkeen, Eräkontin myyntipiste. Tule tekemään ostoksia. www.erakontti.fi

Yhteistyökumppaneita

Messuosastolla on myös mukana Metsästäjäliiton yhteistyökumppaneita ja kerromme mielellämme lisää kumppaneidemme tarjoamista jäseneduista.

Vapaalippu Eräkontista yli 100 euron ostoksista

Pistäydy messumatkalla Eräkontissa (Kinturinkuja 4). Yli 100 euron ostoksista saat vapaalipun messuille!

Tervetuloa Suomen suurimmille erämessuille!

Saaliiksi 95 itämerennorppaa 6.06.2016 10:30

Itämerennorpan metsästys järjestettiin monen vuoden jälkeen maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä pyyntiluvilla ja sadan hylkeen pyyntikiintiöllä metsästysvuonna 2015?2016. Viime toukokuussa päättyneellä metsästysjaksolla saatiin saaliiksi 95 itämerennorppaa.

Vastaa hylkeenpyyntikyselyyn metsästyksen turvaamiseksi 1.06.2016 11:40

Suomenlahden hylkeenpyynnistä kerätään tietoa Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton yhteistyöhankkeessa.

Kyselyllä tuotetaan taustatietoa Suomenlahden luonnonsuojeluverkoston kehittämistarpeisiin, jotta tärkeillä hylkeenpyyntialueilla voitaisiin tulevaisuudessakin mahdollisesti metsästää. Samalla kerätään tietoa myös alueen kaupallisesta ja vapaa-ajan kalastuksesta.

Saalistiedon lisäksi on hyvin oleellista saada tietoa tärkeistä hylkeenpyyntialueista. Tietoa tarvitaan myös siitä, mistä alueen hylkeenpyytäjät tulevat, kuinka suuri alueella metsästävien ihmisten joukko on, sekä kuinka usein alueella käydään metsällä.

Linkin kyselyyn löydät täältä.

Tuo turkissaaliisi myyntiin Riihimäen Erämessuille 1.06.2016 7:44

Luonnonturkisyhdistys järjestää Riihimäen Erämessuilla la 11.6.2016 klo12.00 luonnonturkishuutokaupan. Tuo hyvälaatuiset kuivatut ketun, näädän, supikoiran, minkin yms. nahkasi myyntiin.

Toimita nahkat Luonnonturkisyhdistyksen osastolle (Trofeenäyttelyn yhteydessä C-rakennuksessa) torstaina, perjantaina sekä myös lauantaina klo 11 saakka. Osallistuminen on maksutonta.

Tervetuloa myymään, ostamaan ja seuraamaan mielenkiintoista huutokauppaa!

Lisätietoja: p. 050 578 0651, www.luonnonturkisry.fi

Sudet ahdistelivat hirvisonnia – katso kuvat 30.05.2016 14:36

Hirvisonni joutui viime viikonloppuna susien ahdistelemaksi Uudellamaalla Tammisaaren liepeillä. Jahti-lehden lukija Jarmo Laiho onnistui nappaamaan ainutlaatuiset kuvat omalla riistapellollaan. Sonnin kimpussa oli kaksi sutta, mutta useammastakin sudesta on tehty havaintoja, kertoo Laiho.

– Meillä on täällä ollut kolme sutta noin kolmen kuukauden ajan. Joka viikko tulee uusia havaintoja, sanoo Jarmo Laiho.

Kuvat on otettu aamulla ennen kahdeksaa. Sudet näykkivät välillä hirveä takajaloista, mutta Laihon mukaan vanhempi sonni onnistui antamaan susille kyytiä ja selvisi niiden ahdistelusta.

– Seurasin susia ja sonnia kilometrin verran autolla, ja seuraavana aamuna hirvi oli taas pellolla syömässä, kertoo Jarmo Laiho.

Tammisaaresta noin kahdeksan kilometriä itään sijaitsevalla alueella on liikkunut viime aikoina ainakin kolme sutta.

– Tämä on maaseutumaista aluetta, mutta täällä on kumminkin jonkin verran asutusta. Susia on nähty liikkumassa pihoissa ja pelloilla, Laiho sanoo.

Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukset ovat alkaneet 28.05.2016 14:50

Metsästysammunnan ABC -kouluttajakoulutukset ovat alkaneet, tule mukaan! (kuva: Aku Ahlholm)

Metsästäjäliitto rakentaa Suomen riistakeskuksen rahoituksella valtakunnallista metsästysampumakoulutusjärjestelmää eli Metsästysammunnan ABC –koulutusta. Se on vapaaehtoinen ampumakoulutus, joka on tarkoitettu erityisesti kaikille metsästäjätutkinnon juuri suorittaneille, mutta myös jo aikaisemmin harrastuksensa aloittaneille. Koulutus koostuu kahdessa kolmen tunnin jaksossa suoritettavasta turvallisen aseenkäsittelyn ja riistalaukauksen perusteista sekä kiväärillä että haulikolla. Koulutuksessa ammutaan pienoiskiväärillä ja haulikolla.

Valtakunnallisen järjestelmän rakentaminen aloitetaan nyt kouluttamalla jokaiseen piiriin Metsästysammunnan ABC -kouluttajia. Kouluttajaksi soveltuu tehtävästä kiinnostunut, metsästyskortin omaava täysi-ikäinen henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot metsästysammunnasta haulikolla ja kiväärillä sekä halu ja kyvyt uusien metsästäjien kouluttamiseen.

Kouluttajakoulutuksessa käydään yhden illan aikana läpi koulutuksen sisältö ja toteutus käytännössä. Koulutuksen käyneet saavat Metsästysammunnan ABC -kouluttajan statuksen, heidät kirjataan kouluttajarekisteriin ja he ovat oikeutettuja järjestämään jatkossa itsenäisesti koulutuksia noudattaen valtakunnallisesti vahvistettua Metsästysammunnan ABC –formaattia. Koulutuksia järjestävälle yhdistykselle tai yritykselle maksetaan korvausta.

Koulutus kestää noin 3,5 h ja tilaisuus aloitetaan puolen tunnin infotilaisuudella. Infon jälkeen halukkaat voivat jäädä varsinaiseen kouluttajakoulutukseen.

Kouluttajakoulutus on ilmainen. Kouluttajan tehtävästä kiinnostuneet lämpimästi tervetuloa!

Linkki koulutuksiin

Jorma Hacklinille ja Timo Tannerille Metsästäjäliiton korkein ansiomerkki 24.05.2016 10:16

Kuvassa vasemmalta Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner.

Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Jorma Hacklin ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Timo Tanner saivat Metsästäjäliiton kultaisen ansiomerkin laakerinlehväseppelein Riihimäellä 21.5. järjestetyssä liittokokouksessa. Ansiomerkit luovutettiin metsästyksen ja metsästyskulttuurin hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä. Kumpikin korosti puheessaan sitä, että ilman piirin muiden toimijoiden aktiivista ja pyyteetöntä panosta heidän työnsä ei olisi ollut mahdollista.

Ansiomerkki on liiton korkein huomionosoitus, joka voi olla kerrallaan vain kahdellakymmenellä elossa olevalla henkilöllä.